دینام یک مولد الکتریکی است، ایده‌ای کابردی برای ایجاد انرژی و تبدیل آن. موشن نیز به معنی حرکت و جنب و جوش است.

Dynamo-tion از ترکیب دو کلمه "dynamo" و "motion" تشکیل شده، به معنی دینام و حرکت، که از اهدافش تبدیل انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن است.

این مولد با همکاری با گروه‌های متخصص و ساخت محتوای کاربردی و تاثیرگذار، در روند پیشبرد اهداف موثر بوده و انرژی جدیدی ایجاد می‌کند.

 

Dynamo-tion Presentation